Logo Gminy Szczekociny

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Ocena 0/5


 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 poz.559 ) zwołuję L sesję VIII Kadencji Rady Miejskiej w Szczekocinach w dniu 17 maja2022 r. o godz.10:30 w Sali Dialogu im. ks. Tadeusza Jarmundowicza w Urzędzie Miasta i Gminy Szczekociny.

 

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Miejskiej w Szczekocinach.

4. Przyjęcie protokołu z XLIX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Szczekocinach.

5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych Rady.

6. Informacja z realizacji uchwał przyjętych na XLVIII oraz XLIX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej  w Szczekocinach.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 367/L/2022 w sprawiezmiany budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2022 rok

8. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 368/L/2022 w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szczekociny na lata 2022- 2038

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 369/L/2022 w sprawieokreślenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych osób fizycznych na terenie gminy Szczekociny

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 370/L/2022 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Szczekociny w 2022r.”

11. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 371/L/2022 w sprawieodbioru odpadów komunalnych z nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe położonych na terenie Gminy Szczekociny oraz w sprawie uchwalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

12. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 372/L/2022 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta i Gminy Szczekociny  nr 45/VI/2015 z dnia 23 marca 2015 r., w sprawie terminu, częstotliwości    i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

13. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 373/L/2022 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 105/1 ark. 2, położonej w miejscowości Wólka Ołudzka

14.Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z działalności między sesjami.

15. Zapytania i interpelacje oraz odpowiedzi Burmistrza.

16. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miejskiej w Szczekocinachz działalności między sesjami.

17. Wolne wnioski i informacje.

18. Zamknięcie obrad Lsesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Szczekocinach.

 

 

Wiceprzewodnicząca

Rady Miejskiej w Szczekocinach

Teresa Niechciał

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności