Logo Gminy Szczekociny

Zawiadomienie o sesji

Ocena 0/5

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. z.2023. poz. 40 z późn. zm. ) zwołuję LXXII sesję VIII Kadencji Rady Miejskiej w Szczekocinach w dniu 24 października 2023 r. o godz.10:00 w sali sesyjnej UMiG

Porządek obrad:

1.      Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z LXXI sesji Rady Miejskiej w Szczekocinach.

4.      Wystąpienie Prezesa Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Wędkarskiego w Częstochowie.

5.      Sprawozdania Przewodniczących Komisji Stałych Rady.

6.      Informacja z realizacji uchwał przyjętych na LXXIsesji Rady Miejskiej w Szczekocinach.

7.      Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 514/LXXII/2023 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2023 rok.

8.      Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 515/LXXII/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szczekociny na lata 2023- 2038.

9.      Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 516/LXXII/2023 w sprawiewyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz w sprawie zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

10.   Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 517/LXXII/2023 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Szczekociny.

11.   Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 518/LXXII/2023 w sprawie zmiany Uchwały Nr 215/XXX/2020 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Szczekociny.

12.   Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 519/LXXII/2023 w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach  dla których organem  prowadzącym jest Gmina Szczekociny.

13.   Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 520/LXXII/2023 w sprawie zmiany uchwały Nr 447/LXI/2023 Rady Miejskiej w Szczekocinach z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach na terenie Gminy Szczekociny.

14.   Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 521/LXXII/2023 w sprawie rozpatrzenia petycji.

15.   Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 522/LXXII/2023 w sprawie rozpatrzenia petycji.

16.   Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny oraz Przewodniczącej Rady Miejskiej

 o oświadczeniach majątkowych.

17.   Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z działalności między sesjami.

18.   Zapytania i interpelacje oraz odpowiedzi Burmistrza.

19.   Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miejskiej w Szczekocinach z działalności między sesjami.

14. Wolne wnioski i informacje.

15. Zamknięcie obrad LXXI sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Szczekocinach.

 

Przewodnicząca 

Rady Miejskiej w Szczekocinach

Jolanta Wójcik 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności