Logo Gminy Szczekociny

Informacja - Odpady Komunalne

Ocena 0/5

Każdy właściciel nieruchomości, na której powstają odpady komunalne ma obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ten obowiązek dotyczy również: współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, jednostek organizacyjnych lub osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu i innych podmiotów władających nieruchomością, pełnomocnika. W przypadku budynków wielorodzinnych, w którym lokale stanowią odrębną własność, deklarację za wywóz odpadów komunalnych za właścicieli lokali składa zarząd wspólnoty mieszkaniowej albo spółdzielni mieszkaniowej.

DRUK DEKLARACJI można pobrać ze strony internetowej ww.szczekociny.pl, osobiście w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego przy ulicy Senatorskiej 2B, 42-4445 Szczekociny. Jeżeli wystąpi różnica pomiędzy liczbą osób zamieszkałych a zameldowanych, należy tę różnicę uzasadnić w załączniku do deklaracji.
Informujemy, że zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach prowadzenie selektywnego zbierania odpadów jest obowiązkowe. Ustawa nie daje możliwości wyboru przez właściciela nieruchomości sposobu gromadzenia odpadów w sposób nieselektywny. Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami konsekwencją niedopełnienia ciążącego na właścicielu nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych będzie powiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny przez firmę odbierającą odpady o tym fakcie a następnie wszczęcie postępowania przez Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny w sprawie określenia podwyższonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono ustawowego obowiązku.

TERMIN I FORMA SKŁADANIA
•    w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana stanowiąca podstawę do naliczenia opłaty (np. zmniejszenie lub zwiększenie liczby mieszkańców - bez względu na to czy są zameldowani czy nie). Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana (np. wprowadzenie się lokatorów, wyjazd/powrót studentów, urodzenie się dziecka, zmiana miejsca zamieszkania, sprzedaż nieruchomości). Przykładowo, deklarację za luty należy składać do 10 marca i analogicznie w następnych miesiącach. Zgłoszenie zmiany w późniejszym terminie wiąże się z brakiem możliwości pomniejszenia opłaty za okres od wystąpienia faktycznej zmiany do daty złożenia deklaracji. W takim przypadku zmiana zostanie przyjęta od miesiąca, w którym zostanie złożona deklaracja.
•    w terminie 14 dni od powstania pierwszych odpadów na nieruchomości. W przypadku nowo zamieszkałego budynku (nowy dom lub przeprowadzka do zakupionej nieruchomości) lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych właściciel jest zobowiązany uiścić opłatę za odpady za miesiąc w którym nastąpiła zmiana.
•    w terminie do 6 miesięcy od dnia zdarzenia w przypadku zgonu mieszkańca nieruchomości. Wówczas właściciel nieruchomości może złożyć deklarację zmniejszającą wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Informujemy mieszkańców nieruchomości wielorodzinnych, że wszelkie zmiany liczby osób, mające wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w lokalach mieszkalnych, należy zgłaszać do zarządcy budynku, który w imieniu swoich lokatorów jest zobowiązany złożyć deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy składać:
•    osobiście - w Kancelarii Ogólnej lub w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego przy ulicy Senatorskiej 2, 42-445 Szczekociny (tel. 34 35 570 50),
•    w formie elektronicznej korzystając z Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej epuap.gov.pl i używając Profilu Zaufanego.
•    wysłać za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Szczekocinach Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny.

OPŁATA ZA WYWÓZ ODPADÓW POBIERANA JEST W OPARCIU O DEKLARACJĘ , w której właściciel nieruchomości zgłasza liczę osób zamieszkujących nieruchomość .

Od 1 lutego 2021 r. stawka miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:
•    33,00 zł miesięcznie od osoby, za odpady, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
•    66,00 zł miesięcznie od osoby – stawka opłaty podwyższonej, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.
Wysokość opłaty miesięcznej, to iloczyn osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki miesięcznej opłaty. W przypadku, gdy nieruchomość zamieszkują 2 osoby, to wysokość miesięcznej opłaty wyliczymy w taki sposób: 2 x 33,00 zł = 66,00 zł miesięcznie.
Właściciele domów jednorodzinnych, którzy kompostują bioodpady w kompostowniku przydomowym, mogą po uprzednim złożeniu deklaracji w sprawie gospodarowania odpadami skorzystać z częściowego zwolnienia w wysokości 1,00 zł od osoby. Wówczas opłata za segregowane odpady wyniesie miesięcznie 32,00 zł od osoby zamieszkałej.
Obowiązkiem właścicieli nieruchomości, na których powstają odpady komunalne jest dochowanie terminów składania deklaracji.
W przypadku zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość tj. wyprowadzki mieszkańca, i zgłoszenie tej zmiany w późniejszym terminie niż obowiązujący, wiąże się z brakiem możliwości pomniejszenia opłaty za okres od wystąpienia faktycznej zmiany do daty złożenia deklaracji. Zmiana zostanie przyjęta od miesiąca, w którym zostanie złożona deklaracja.
W przypadku narodzin dziecka czy wprowadzenia się nowego mieszkańca każdy właściciel ma obowiązek zgłoszenia osoby do „opłaty śmieciowej” w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Jednakże pomimo zaniechania przez właściciela nieruchomości tego terminu, opłata zostanie naliczona od miesiąca, w którym nastąpiła faktycznie zmiana, ponieważ od momentu zamieszkania w nieruchomości osoba generuje odpady (np. dziecko urodziło się 14 grudnia, deklaracja została złożona 15 lutego - opłata obowiązuje od miesiąca grudnia).
W przypadku, gdy w danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje tylko przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał. W nowym miejscu dopiero od następnego miesiąca.
W przypadku składania zmiany deklaracji należy poinformować pracownika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, gdzie została uregulowana opłata za bieżący miesiąc. Pozwoli to uniknąć ponoszenia przez właścicieli nieruchomości podwójnych opłat.
Terminy płatności:
 I kwartał – do 31 marca,
 II kwartał – do 30 czerwca,
 III kwartał – do 30 września,
 IV kwartał – do 31 grudnia,
Możliwe są także wpłaty miesięczne, ale na koniec danego kwartału zapłata należności za ten kwartał musi być uiszczona w całości.
Opłatę za odbiór odpadów komunalnych należy wpłacać kwartalnie przelewem na rachunek bankowy Gminy Szczekociny nr 93 8277 0002 0000 0000 0566 0253, w Banku Spółdzielczym w Szczekocinach lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny ze wskazaniem na jakie miesiące ma być zaksięgowana opłata. Uprasza się aby w tytule przelewu napisać: „Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi: dane identyfikacyjne właściciela nieruchomości, adres nieruchomości”.

Informujemy również, że trwają weryfikacje danych zawartych w deklaracjach o wysokości opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi, dotyczących liczby mieszkańców i sposobu zbierania odpadów komunalnych.

Pliki do pobrania:

Informacja - wersja PDF
Format: pdf, 1.43 MB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności