Logo Gminy Szczekociny

Ogłoszenie o obowiązku przeprowadzenia deratyzacji

Ocena 0/5

 

Na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1284), w związku z § 18 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Szczekociny, ustanowionego uchwałą nr 215/XXX/2020 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 3 grudnia 2020 r., Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny o obowiązku przeprowadzenia na nieruchomościach położonych na terenie Gminy Szczekociny deratyzacji  w miesiącach wrześniu i październiku 2023 r.
Deratyzacji podlegają: 
•    obiekty produkcyjne, handlowe, usługowe, użyteczności publicznej i obsługi ludności;
•    obszary zabudowane budynkami mieszkalnymi, gospodarstwa rolne i obiekty gospodarcze;
•    obiekty i urządzenia techniczne oraz pomieszczenia na pojemniki i kontenery służące do gromadzenia odpadów, altany na pojemniki do gromadzenia odpadów;
•    korytarze piwniczne, węzły ciepłownicze, przyłączenia wodociągowe.
Deratyzacja polega na wyłożeniu preparatów do zwalczania gryzoni w miejscach ich występowania i gromadzenia się.

Przy przeprowadzeniu deratyzacji należy zastosować się do poniższych zasad: 
•    przed przystąpieniem do akcji powinno zaopatrzyć się w trutkę na gryzonie oraz oczyścić z odpadów i śmieci podwórza, śmietniki, piwnice i strychy, zabezpieczyć artykuły spożywcze i  karmę dla zwierząt, aby nie były dostępne dla szczurów oraz uniemożliwić gryzoniom dostęp do wody;
•    w miesiącu wrześniu 2023 r. należy wyłożyć trutkę wg pouczenia dołączonego do każdego opakowania w  miejscach, gdzie pojawiają się gryzonie, umieszczając jednocześnie w tych miejscach komunikat o wyłożeniu trutki wraz z informacją o grożącym niebezpieczeństwie otrucia ludzi i zwierząt;
•    wyłożone  trutki należy pozostawić do dnia 31 października 2023 r. uzupełniając je w  miarę spożywania przez gryzonie;
•    w czasie wyłożenia trutki uniemożliwić dostęp ludzi do miejsc, w których wyłożono trutki oraz zabezpieczyć trutkę przed dostępem dla zwierząt domowych oraz ptactwa,
•    po zakończeniu akcji deratyzacji trutkę należy zebrać, a w przypadku stwierdzenia dalszej obecności gryzoni wykładać aż do momentu kiedy przestanie być przez nie zjadana,
•    po zakończeniu akcji deratyzacji należy usunąć komunikat o wyłożeniu trutki wraz z informacją o grożącym niebezpieczeństwie otrucia ludzi i zwierząt.
Deratyzacja ma na celu zapobieganie powstawaniu chorób przenoszonych na ludzi i zwierzęta przez szczury i myszy. Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji, spoczywa  na właścicielach nieruchomości, użytkownikach wieczystych, jednostkach organizacyjnych, osobach posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu oraz innych podmiotach władających nieruchomościami. Osoby zobowiązane do przeprowadzenia akcji, które nie zastosują się do powyższych wskazań i nakazów, podlegają karze grzywny określonej w art. 117 Kodeksu Wykroczeń.

 

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności