Logo Gminy Szczekociny

Zawiadomienie o sesji

Ocena 0/5

Zawiadomienie o sesji:
Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz.1372 z późn. zm.) zwołuję XLVII sesję VIII Kadencji Rady Miejskiej w Szczekocinach w dniu 22 lutego 2022 r. o godz. 10:30 w Sali Dialogu im. ks. Tadeusza Jarmundowicza w Urzędzie Miasta i Gminy Szczekociny.

Porządek obrad:
1.Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Miejskiej w Szczekocinach.
4. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych Rady.
5. Informacja z realizacji uchwał przyjętych na XLVI sesji Rady Miejskiej  w Szczekocinach.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 346/XLVII/2022 w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 347/XLVII/2022 w sprawie poboru opłaty targowej w drodze inkasa
8. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 348/XLVII/2022 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorowi, wicedyrektorowi a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze dla których Gmina Szczekociny jest organem prowadzącym
9. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 349/XLVII/2022 w sprawie uchwalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szczekocin, za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
10. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 350/XLVII/2022 w sprawie uchwalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Szczekociny
11. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 351/XLVII/2022 w sprawie ustanowienia i przyjęcia zasad udzielania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny dla uczniów szkół funkcjonujących na terenie Gminy Szczekociny
12. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 352/XLVII/2022 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Szczekociny, położonej w Szczekocinach
13. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 353/XLVII/2022 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Szczekociny, położonej w miejscowości Bógdał
14. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z działalności między sesjami.
15. Zapytania i interpelacje radnych oraz odpowiedzi Burmistrza.
16. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miejskiej w Szczekocinach z działalności między sesjami.
17. Wolne wnioski i informacje.
18. Zamknięcie obrad XLVII sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Szczekocinach.


Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Szczekocinach
Jolanta Wójcik

Apel Przewodniczącej Rady Miejskiej w Szczekocinach
W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego oraz zaleceniami służb sanitarnych dotyczącymi przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się choroby SARS-CoV-2 informuję, iż do minimum ograniczony będzie udział gości w Sesji Rady Miejskiej w  Szczekocinach, która odbędzie się w dniu  22 lutego  2022 r. o godz. 10:30 w Sali Dialogu im. KS. T. Jarmundowicza.
             Na Sesji Rady procedowane będą tylko sprawy konieczne dla funkcjonowania Miasta i Gminy Szczekociny. Powodem tej decyzji jest troska o zdrowie mieszkańców.
Apeluję zatem do Sołtysów, Przewodniczących Zarządów Osiedlowych, Mieszkańców naszej Gminy o powstrzymanie się w obecnej sytuacji z zamiaru uczestnictwa w tym dniu  w obradach Rady Miejskiej w Szczekocinach. Zainteresowani Mieszkańcy mogą śledzić przebieg obrad za pośrednictwem transmisji video, które prowadzone są online na stronie UMiG Szczekociny.
             Bardzo proszę o wyrozumiałość i dostosowanie się do zaleceń służb sanitarnych.


                                                                                                                 
                                                                                                             Przewodnicząca
                                                                                                Rady Miejskiej w Szczekocinach
                                                                                                                 Jolanta Wójcikpowrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności