Logo Gminy Szczekociny

Zgłoszenie do obowiązkowej ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) lub przydomowych oczyszczalni ścieków dla właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Szczekociny

Ocena 0/5

Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny przypomina, iż zgodnie z zapisami art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 1469 z późn. zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Każdy właściciel nieruchomości na terenie gminy Szczekociny wyposażonej w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnie ścieków, ma obowiązek złożyć zgłoszenie do w/w ewidencji prowadzonej przez Gminę.

Wobec powyższego zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich właścicieli nieruchomości, którzy dotychczas nie złożyli zgłoszenia, o niezwłoczne wypełnienie druku i dostarczenie go do Urzędu Miasta i Gminy  w Szczekocinach, do dnia 30.11.2023 r. 

Powyższe zgłoszenie spowodowane jest koniecznością zaktualizowania danych posiadanych przez  Urząd i dostosowania ich do aktualnych przepisów prawa. W przypadku niezłożenia zgłoszenia Urząd będzie zobowiązany do samodzielnego zebrania danych (w formie kontroli na terenie Państwa posesji) w zakresie posiadanego zbiornika na nieczystości ciekłe/przydomowej oczyszczalni ścieków.

Druk zgłoszenia dostępny jest w poniższym artykule, na stronie internetowej www.szczekociny.pl    w zakładce Dla Mieszkańców / Wnioski Do Pobrania / Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska / Załatw Sprawę lub w Urzędzie Miasta i Gminy Szczekociny (pokój 21).

Przypominamy również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami ww. ustawy, właściciele nieruchomości są obowiązani do przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a na terenach, gdzie nie ma sieci kanalizacyjnej, do wyposażenia nieruchomości w szczelny zbiornik bezodpływowy (szambo) lub w przydomową oczyszczalnię ścieków. Usługi wywozu nieczystości ciekłych lub osadów z oczyszczalni powinny być wykonywane przez przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych. Każdy właściciel nieruchomości jest obowiązany udokumentować korzystanie z takich usług poprzez okazanie stosownej umowy i dowodów opłat za usługi asenizacyjne potwierdzających systematyczność opróżniania zbiorników. Powyższa dokumentacja powinna być okazywana na każde wezwanie organu kontrolującego.

Wykaz przedsiębiorców posiadających aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Szczekociny.


Wykaz 

Pliki do pobrania:

Zgłoszenie do ewidencji - NOWY DRUK!.pdf
Format: pdf, 409.9 kB
Zgłoszenie do ewidencji - NOWY DRUK.docx
Format: docx, 36.47 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności