Logo Gminy Szczekociny

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Ocena 0/5

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z.2023. poz. 40 z późn. zm. ) zwołuję LXVII sesję VIII Kadencji Rady Miejskiej w Szczekocinach w dniu 27 czerwca 2023 r. o godz. 9:00 w sali sesyjnej UMiG

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z LXVI sesji Rady Miejskiej w Szczekocinach.

4. Wręczenie nagród Burmistrza w dziedzinie sportu i kultury oraz wręczenie nagrody Laureatowi Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego.

5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych Rady.

6. Informacja z realizacji uchwał przyjętych na LXVI sesji Rady Miejskiej w Szczekocinach.

7. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy za 2023 rok – debata.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 474/LXVII/2023  w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczekociny wotum zaufania.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 475/LXVII/2023 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Szczekociny za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szczekociny.

10.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 476/LXVII/2023 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczekociny absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 477/LXVII/2023 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2023 rok.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 478/LXVII/2023 w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szczekociny na lata 2023- 2038.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 479/LXVII/2023 w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 480/LXVII/2023 w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Szczekociny na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy do sieci wodociągowej.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 481/LXVII/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Lelów a Gminą Szczekociny oraz Gminą Irządze w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 482/LXVII/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Szczekociny a Gminą Lelów w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 483/LXVII/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Irządze a Gminą Szczekociny oraz Gminą Lelów w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego.

18. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 484/LXVII/2023 w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Szczekocinach Nr 470/XLVI/2023 z dnia 23 maja 2023r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych osób fizycznych na terenie Gminy Szczekociny

19. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 485/LXVII/2023 w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Szczekociny i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w przypadku w którym ulga będzie stanowić pomoc publiczna oraz wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania tych ulg.

20. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 486/LXVII/2023 w sprawie przyjęcia regulaminu naboru i warunków udziału w projekcie: „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim - Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie – etap II”

21. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z działalności między sesjami.

22. Zapytania i interpelacje oraz odpowiedzi Burmistrza.

23. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miejskiej w Szczekocinach z działalności między sesjami.

24. Wolne wnioski i informacje.

25. Zamknięcie obrad LXVII sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Szczekocinach.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Szczekocinach 

Jolanta Wójcik 

 

Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w Szczekocinach

Zgodnie z artykułem 28aa. ustawy z 08.03.1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn zm. ) : 

Raport o stanie gminy

1.Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.

2. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

3. Rada gminy może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu.

4. Rada gminy rozpatruje raport, o którym mowa w ust. 1, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.

5. W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.

6. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.

7. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami:

1) w gminie do 20 000 mieszkańców – co najmniej 20 osób;

2) w gminie powyżej 20 000 mieszkańców – co najmniej 50 osób.

8. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

9. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu wójtowi wotum zaufania rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu wójtowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania.

10. W przypadku nieudzielenia wójtowi wotum zaufania w dwóch kolejnych latach rada gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta. Przepisy art. 28aa. uchwała w sprawie absolutorium dla wójta ust. 3 i 5 stosuje się odpowiednio.

W związku z powyższym proszę o złożenie pisemnego zapytania  popartego podpisami nad raportem do Biura Rady lub na wskazany adres email: j.wojcik@szczekociny.pl 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Szczekocinach 

Jolanta Wójcik 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności