Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Niedziela, 14 kwietnia 2024
Imieniny: Julianna, Justyna, Walerian
pochmurno
13°C

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Ocena 0/5

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z.2023. poz. 40 z późn. zm. ) zwołuję LXVII sesję VIII Kadencji Rady Miejskiej w Szczekocinach w dniu 27 czerwca 2023 r. o godz. 9:00 w sali sesyjnej UMiG

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z LXVI sesji Rady Miejskiej w Szczekocinach.

4. Wręczenie nagród Burmistrza w dziedzinie sportu i kultury oraz wręczenie nagrody Laureatowi Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego.

5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych Rady.

6. Informacja z realizacji uchwał przyjętych na LXVI sesji Rady Miejskiej w Szczekocinach.

7. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy za 2023 rok – debata.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 474/LXVII/2023  w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczekociny wotum zaufania.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 475/LXVII/2023 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Szczekociny za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szczekociny.

10.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 476/LXVII/2023 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczekociny absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 477/LXVII/2023 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2023 rok.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 478/LXVII/2023 w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szczekociny na lata 2023- 2038.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 479/LXVII/2023 w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 480/LXVII/2023 w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Szczekociny na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy do sieci wodociągowej.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 481/LXVII/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Lelów a Gminą Szczekociny oraz Gminą Irządze w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 482/LXVII/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Szczekociny a Gminą Lelów w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 483/LXVII/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Irządze a Gminą Szczekociny oraz Gminą Lelów w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego.

18. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 484/LXVII/2023 w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Szczekocinach Nr 470/XLVI/2023 z dnia 23 maja 2023r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych osób fizycznych na terenie Gminy Szczekociny

19. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 485/LXVII/2023 w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Szczekociny i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w przypadku w którym ulga będzie stanowić pomoc publiczna oraz wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania tych ulg.

20. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 486/LXVII/2023 w sprawie przyjęcia regulaminu naboru i warunków udziału w projekcie: „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim - Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie – etap II”

21. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z działalności między sesjami.

22. Zapytania i interpelacje oraz odpowiedzi Burmistrza.

23. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miejskiej w Szczekocinach z działalności między sesjami.

24. Wolne wnioski i informacje.

25. Zamknięcie obrad LXVII sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Szczekocinach.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Szczekocinach 

Jolanta Wójcik 

 

Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w Szczekocinach

Zgodnie z artykułem 28aa. ustawy z 08.03.1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn zm. ) : 

Raport o stanie gminy

1.Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.

2. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

3. Rada gminy może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu.

4. Rada gminy rozpatruje raport, o którym mowa w ust. 1, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.

5. W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.

6. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.

7. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami:

1) w gminie do 20 000 mieszkańców – co najmniej 20 osób;

2) w gminie powyżej 20 000 mieszkańców – co najmniej 50 osób.

8. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

9. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu wójtowi wotum zaufania rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu wójtowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania.

10. W przypadku nieudzielenia wójtowi wotum zaufania w dwóch kolejnych latach rada gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta. Przepisy art. 28aa. uchwała w sprawie absolutorium dla wójta ust. 3 i 5 stosuje się odpowiednio.

W związku z powyższym proszę o złożenie pisemnego zapytania  popartego podpisami nad raportem do Biura Rady lub na wskazany adres email: j.wojcik@szczekociny.pl 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Szczekocinach 

Jolanta Wójcik 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.