Logo Gminy Szczekociny

KONSTULTACJE SPOŁECZNE

Ocena 0/5

Zarządzenie Nr 61/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny

z dnia 23 maja 2022r.

 

w sprawie : przeprowadzenia  z mieszkańcami Gminy Szczekociny konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Miejskiej w  Szczekocinach w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta i Gminy Szczekociny  nr 45/VI/2015 z dnia 23 marca 2015 r., w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Na podstawie  art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   

 (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz.559 z późn. zm.) oraz § 10  Uchwały Nr 177/XVI/2012  Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 19 stycznia 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 1135 z dnia 8 marca 2012r.)

 

Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny

zarządza, co następuje:

 

§1.   

  1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Szczekociny w sprawie projektu uchwały:

a)     w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta i Gminy Szczekociny  nr 45/VI/2015 z dnia 23 marca 2015 r., w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Celem konsultacji jest zebranie opinii, uwag i sugestii mieszkańców gminy na temat zapisów projektu uchwały (załączniki nr 1 do niniejszego Zarządzenia).

 

§2.

1. Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 24 maja do 30 maja 2022 r.

2. Konsultacje będą przeprowadzone w formie zamieszczenia konsultowanego projektu aktu prawa miejscowego na stronie internetowej Gminy Szczekociny pod adresem www.szczekociny.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej https://szczekociny.finn.pl w zakładce Konsultacje Społeczne.

§3.

1. Konsultacje polegają na wypełnieniu stosownego formularza załączonego do niniejszego zarządzenia  (załącznik nr 2), po uprzednim zapoznaniu się z w/w aktem.

2. Powyższe dokumenty będą dostępne do wglądu i do pobrania w Urzędzie Miasta i Gminy Szczekociny, w pok. nr 21 w okresie przeprowadzania konsultacji.

3. Wypełniony formularz , należy złożyć w terminie  do 30 maja 2022 r. do godz.15.00:

a) osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny,

b) poprzez przesłanie skanu wypełnionego formularza drogą elektroniczną na adres:  umig@szczekociny.pl .

4. Opinie i wnioski, które wpłyną po dniu 30 maja 2022 r. nie zostaną rozpatrzone.

5. Opinie i uwagi zgłoszone na formularzu konsultacji anonimowo nie będą brane pod uwagę.

 

§4.

1. Konsultacje mają charakter gminny i dotyczą wszystkich uprawnionych do głosowania (posiadających czynne prawo wyborcze) mieszkańców  Gminy Szczekociny.

2. Przed zgłoszeniem uwag, osoba biorąca udział w konsultacjach, winna wpisać się na listę osób w punkcie konsultacyjnym, przedkładając dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość .

3. Wyniki konsultacji nie są wiążące i mają charakter opiniodawczy.

4. Konsultacje uważa się za ważne, bez względu na ilość mieszkańców biorących udział  w konsultacjach.

 

§5.

Wyniki konsultacji, zawierające zestawienie zgłoszonych opinii i uwag, wraz ze stanowiskiem Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny, zamieszczone będą w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zakończenia konsultacji.

 

 

§6.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny.

 

§7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Pliki do pobrania:

ZAŁĄCZNIK NR 1
Format: docx, 20.43 kB
ZAŁĄCZNIK NR 2
Format: docx, 18.28 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności