Logo Gminy Szczekociny

Procedura wyłaniania kandydatów na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji

Ocena 0/5

Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny
otwiera procedurę wyłaniania kandydatów na członków
Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji

 

            Wykonując Uchwałę Nr 165/XXVII/2016 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 25 października 2016 r. w sprawie trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 
2 listopada 2016r., poz. 5449) otwieram procedurę wyłaniania kandydatów na członków Gminnej Rady Działalności pożytku Publicznego V kadencji.

Zasady zgłaszania kandydatów:

Uprawnionymi do kandydowania na członków Gminnej Rady są czynni członkowie organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Kandydat na członka Gminnej Rady musi:być czynnym członkiem organizacji zgłaszającej jego kandydaturę;
być osobą pełnoletnią;
wyrazić zgodę na kandydowanie;
korzystać z pełni praw publicznych i nie być karanym za przestępstwa popełnione umyślnie;
wyrazić zgodę na upublicznienie niektórych informacji, wskazanych 
w formularzu zgłoszeniowym.
Uprawnionymi do zgłaszania kandydatów i udzielania im rekomendacji są organizacja pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie Miasta i Gminy Szczekociny.
Terenowe oddziały organizacji, które nie mają osobowości prawnej, mogą zgłosić lub udzielić poparcia kandydatowi na członka Gminnej Rady, wyłącznie za zgodą zarządu głównego organizacji, tj. na podstawie pisemnej zgody udzielonej przez zarząd główny. Zgodę taką, podpisaną przez osoby uprawnione należy załączyć do dokumentów aplikacyjnych.
Każda organizacja może zgłosić lub udzielić imiennie rekomendacji tylko i wyłącznie jednemu kandydatowi na członka Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Wzór formularza zgłoszeniowego kandydata na członka Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego został określony w Zarządzeniu nr 9/2017 r. Burmistrza Miasta 
i Gminy Szczekociny z dnia 25 stycznia 2017 r.
Formularz zgłoszeniowy kandydatów na członków Gminnej Rady został zamieszczony na stronie internetowej www.szczekociny.pl
Zgłoszenie kandydata na członka Gminnej Rady następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i złożenie go w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia otwarcia procedury wyłaniania kandydatów na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, na dzienniku podawczym Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny lub przesłanie pocztą na adres:
Urząd Miasta i Gminy Szczekociny

Ul. Senatorska 2

42-445 Szczekociny

O ważności nadesłania lub złożenia w terminie formularza zgłoszeniowego wraz 
z załącznikami decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny
Na kopercie zawierającej formularz zgłoszeniowy należy umieścić adnotację: „Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego – nie otwierać”.
Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć następujące dokumenty:Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument właściwy dla organizacji zgłaszającej kandydata;
Inne dokumenty potwierdzające rodzaj i zakres prowadzonej poprzez organizację działalności, w szczególności: aktualny statut lub inny dokument właściwy dla organizacji zgłaszającej kandydata;
Inne, jeśli wymagana np.: terenowe oddziały, które nie mają osobowości prawnej, załączają pisemną zgodę zarządu głównego.
Do grona kandydatów na członka Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego reprezentujących sektor pozarządowy zostaną dopuszczeni kandydaci, którzy złożyli w wyznaczonym terminie, wypełnione i kompletne formularze zgłoszeniowe.
Kadencja Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego trwa 3 lata.  
 

Szczegółowe zasady dotyczącej zgłaszania kandydatów znajdują się w „regulaminie powoływania członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego”, który stanowi załącznik nr 1 do Uchwały Nr 165/XXVII/2016 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 
25 października 2016 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 
2 listopada 2016r., poz. 5449).

Pliki do pobrania:

Formularz zgloszenia GRDPP V Kadencja.doc
Format: doc, 67 kB
Formularz zgloszenia GRDPP V Kadencja-1.pdf
Format: pdf, 302.38 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności